Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Zásady zpracování osobních údajů při výběrovém řízení na volnou pracovní pozici

Vážení zájemci a uchazeči o zaměstnání, kandidáti na obsazení volné pracovní pozice v rámci vypsaného výběrového řízení u společnosti Skupiny AGEL

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Skupina AGEL = právnické osoby tvořící koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s., se sídlem Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225 – viz také www.agel.cz (dále jen „Skupina AGEL“).

1. Kontaktní údaje správce:

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., IČO: 25886207, se sídlem: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2513 (dále jen „Správce“)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle příslušných právních předpisů se můžete obrátit na odpovědnou osobu, a to prostřednictvím e-mailu: dpo@agel.cz, nebo poštovní adrese: AGEL a.s., Data protection officer, Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5. .

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

a) Zpracování osobních údajů získaných od uchazečů o zaměstnání v rámci vypsaného výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména

 1. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
 2. zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon),
 3. zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
 4. zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),

a dále je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč o zaměstnání, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uchazeče o zaměstnání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

b) Zpracování osobních údajů získaných od uchazečů o zaměstnání za účelem zařazení do personální databáze možných uchazečů o zaměstnání za účelem konání budoucích výběrových řízení a zprostředkování zaměstnání v rámci společností Skupiny AGEL

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je možné pouze se souhlasem uchazeče o zaměstnání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva vyplývající z možnosti ověřit si u třetích osob reference na uchazeče o zaměstnání a zájmem Správce a Skupiny AGEL evidovat uchazeče o zaměstnání, kteří v minulosti ukončili svůj pracovněprávní vztah ve společnosti Skupiny AGEL pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jimi vykonávané práci.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • oprávnění zaměstnanci Správce – personální pracoviště, vedoucí zaměstnanci,
 • oprávnění zaměstnanci Skupiny AGEL – platí jen pro účel zpracování uvedený v bodě 3. písm. b),
 • oprávněné osoby ze Skupiny AGEL podílející se na realizaci výběrového řízení a vyhodnocení zaslaných materiálů z výběrového řízení,
 • uchazeč o zaměstnání,
 • státní orgány na základě zvláštních právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují pro zajištění a realizaci výběrového řízení odpovídající služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů:

Pokud uchazeč o zaměstnání je vybrán jako vhodný kandidát na obsazení volné pracovní pozice v rámci vypsaného výběrového řízení u společnosti Skupiny AGEL a je s ním uzavřen základní pracovněprávní vztah (= pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), jsou osobní údaje získané pro účel uvedený v bodě 3. pod písmenem a) uchovávány následně i za účelem vedení osobního spisu zaměstnance po celou dobu trvání základního pracovněprávního vztahu jako nedílná součást osobního spisu zaměstnance, nejpozději ale do 60 dnů od ukončení základního pracovněprávního vztahu.

Pokud uchazeč o zaměstnání není vybrán jako vhodný kandidát na obsazení volné pracovní pozice v rámci vypsaného výběrového řízení u společnosti Skupiny AGEL (není s ním uzavřen žádný ze základních pracovněprávních vztahů), jsou osobní údaje uchovávány pro účel uvedený v bodě 3. pod písmenem a) nejpozději do 60 dnů od vyrozumění uchazeče o zaměstnání, že ve výběrovém řízení nebyl vybrán, pokud uchazeč o zaměstnání do té doby neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 3. pod písmenem b).

Pokud uchazeč o zaměstnání udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci vypsaného výběrového řízení, nebo v případě, že takové výběrové řízení ani nebylo vypsáno, u společnosti Skupiny AGEL za účelem uvedeným v bodě 3. pod písmenem b), jsou jeho osobní údaje uchovávány nejpozději do uplynutí doby platnosti uděleného souhlasu nebo do okamžiku odvolání souhlasu.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
 • Máte právo na omezení zpracování.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
 • Máte právo na přenositelnost údajů.
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Předání Vašich osobních údajů k účelům uvedeným v bodě 3. pod písmeny a) a b), jakož i rozsah takto předaných informací je pouze Vaší svobodnou volbou v rámci možnosti ucházet se o volnou pracovní pozici u společnosti Skupiny AGEL.

Udělení souhlasu k účelu uvedenému v bodě 3. pod písmenem b) je z Vaší strany zcela dobrovolné a není vázáno ani na výsledek výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice, ani na jakékoli služby poskytované Správcem nebo Skupinou AGEL.

Správce jako zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Nesmí vyžadovat (ani prostřednictvím třetích osob) informace zejména o

 1. těhotenství,
 2. rodinných a majetkových poměrech,
 3. sexuální orientaci,
 4. původu,
 5. členství v odborové organizaci,
 6. členství v politických stranách nebo hnutích,
 7. příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
 8. trestněprávní bezúhonnosti.

Informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti ale může vyžadovat, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví výše uvedené zákony.