Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Zdravotnická dokumentace

Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.

Žádat o nahlédnutí či pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace je možné na sekretariátu nemocnice.

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, vyplňte Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace. V případě, že budete požadovat pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace, vyplňte Žádost a záznam o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. Formuláře jsou potřebné z důvodu zákonem stanovené povinnosti zaznamenat každé nahlédnutí, pořízení výpisu či kopie do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či pořizování výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu Vám bude nabídnut termín osobní schůzky, kdy budete moci do zdravotnické dokumentace nahlížet za přítomnosti lékaře či sestry.

Výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace Vám vyhotovíme v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to za poplatek dle aktuálního ceníku placených služeb Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. (v případě odesílání poštou včetně poštovného). Platbu je možné provést v hotovosti nebo Vám bude vystavena faktura (daňový doklad). Hotovost lze uhradit v pracovní dny na pokladně Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. (v době otevíracích hodin).

Kdo může žádat:

  • Pacient nebo zákonný zástupce pacienta, opatrovník

K ověření totožnosti žadatele bude potřeba:

Pokud žadatel žádost sepisujete osobně na sekretariátu nemocnice – je nutné předložit občanský průkaz (u cizince cestovní doklad), popř. rodný list dítěte (když není shoda příjmení dítěte a zákonného zástupce a příslušnost k dítěti nelze ověřit z občanského průkazu). Žádost se podepisuje v přítomnosti zaměstnance nemocnice. Pokud žádá opatrovník, je potřeba předložit také kopii rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem pacienta.

Pokud žadatel zasílá žádost poštou – na žádosti je nutno úředně ověřit podpis žadatele (u notáře, advokáta, na poště, obecním úřadě). Pokud žádá opatrovník, je potřeba dále přiložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem pacienta.

  • Pěstoun nebo jiná pečující osoba

K ověření totožnosti žadatele bude potřeba:

Pokud žadatel žádost sepisuje osobně na sekretariátu nemocnice – je nutné předložit občanský průkaz a příslušné rozhodnutí soudu.

Pokud žadatel zasílá žádost poštou – je nutné zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem žadatele a úředně ověřenou kopii či opis příslušného rozhodnutí soudu.

  • Osoba určená pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem

Určená osoba je zaznamenána v Souhlasu s poskytováním informací. Tento záznam obsahuje údaje o pacientem určených osobách, jimž lze poskytovat informace o jeho zdravotním stavu v celém nebo omezeném rozsahu, včetně souhlasu, aby bylo těmto osobám umožněno nahlížení i pořízení výpisů nebo kopií.

K ověření totožnosti žadatele bude potřeba:

Pokud žadatel žádost sepisuje osobně na sekretariátu nemocnice – je nutné předložit občanský průkaz (příp. cestovní doklad) pacientem určené osoby.

Pokud osoba určená pacientem zasílá žádost poštou – nutno na žádosti úředně ověřit podpis.

  • Osoba blízká*

(jde-li o pacienta, jenž s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, nebo zemřel a během svého života nevyslovil zákaz podávat těmto osobám informace).

K ověření totožnosti žadatele a jeho vztahu k pacientovi bude potřeba:

Pokud žadatel sepisuje žádost osobně na sekretariátu nemocnice – je nutné předložit občanský průkaz (příp. cestovní pas), kopii listiny prokazující vztah žadatele k pacientovi (př. rodný nebo oddací list, čestné prohlášení s uvedením vztahu žadatele k pacientovi podepsané před zaměstnancem nemocnice, který ověřuje totožnost a oprávnění žadatele).

Pokud žadatel zasílá žádost poštou – musí k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokumentu prokazující vztah žadatele k pacientovi (př. rodný nebo oddací list) na žádosti i na případném čestném prohlášení o vztahu žadatele k pacientovi nutno úředně ověřit podpis.

Pozn.: Zákaz podávání informací o zdravotním stavu nebude respektován v případě, že je to v zájmu ochrany zdraví těchto osob nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu (např. pacient trpí infekční nemocí).

* Příbuzný v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci), sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.