Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Práva pacientů

Pacient má právo, aby mu byly veškeré zdravotní služby poskytovány pouze na základě jeho svobodného a informovaného souhlasu.

Pacient má právo, aby mu byly zdravotní služby poskytovány na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči, prováděnou kvalifikovanými pracovníky s porozuměním, úctou a respektem vůči potřebám pacienta.

Pacient má právo vyžadovat, aby v průběhu poskytování péče byly brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud.

Pacient má právo být lékařem srozumitelně informován o svém aktuálním zdravotním stavu a plánovaných diagnostických a léčebných postupech včetně jejich přínosů, rizik, alternativ a cen zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to vždy v rozsahu, potřebném k rozhodování pacienta o udělení či neudělení souhlasu s navrhovaným postupem péče.

Pacient má právo vzdát se podání informací o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit osobu, které mají být informace o jeho zdravotním stavu podány.

Pacient má právo svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

Pacient má v případě, že by se dostal do zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich provedení, právo tento souhlas či nesouhlas vyslovit předem, a to písemně v souladu se zákonnými postupy (dříve vyslovené přání). Toto dříve vyslovené přání bude nemocnice brát na zřetel, pokud ho bude mít v době poskytování zdravotních služeb k dispozici.

Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do nemocnice nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných nemocnicí.

Pacient má právo při přijetí do péče určit osoby, které v případech, kdy pacient nebude moci s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb (nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu), mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb za pacienta.

Pacient má právo odmítnout poskytnutí zdravotních služeb. Zdravotnický pracovník nemocnice je povinen v tomto případě opakovaně informovat pacienta o důsledcích a negativních dopadech tohoto rozhodnutí na jeho stav včetně možnosti těžkého poškození zdraví a ohrožení života a sepsat s pacientem tzv. „Negativní revers“.

Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět jeho žádostem o poskytnutí péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému poskytovateli zdravotní péče, případně tam převezen poté, kdy mu bylo poskytnuto plné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které přitom existují.

Pacient má právo znát Vnitřní řád nemocnice a povinnost řídit se jím.

Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. 

V případě, že se nejedná o neodkladné poskytování zdravotní péče, má pacient právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele péče. Pokud pacient vyžaduje konzultaci od jiného poskytovatele zdravotnických služeb, zařizuje si toto sám včetně sjednání případné platby za tuto službu, přičemž nemocnice je povinna zvolenému konzultantovi poskytnout veškerou potřebnou zdravotnickou dokumentaci. 

Pacient má právo znát jméno lékaře i dalších zdravotnických pracovníků a osob připravujících se na zdravotnické povolání, kteří ho ošetřují a jsou přítomny na poskytování zdravotní péče.

Pacient má právo odmítnout přítomnost osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka a osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.

Pacient má právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice. 

Pacient má právo při poskytování služeb na zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Pacient má právo na přítomnost osoby blízké, osoby určené pacientem nebo osoby poskytující duchovní péči a podporu v souladu s Vnitřním řádem nemocnice, neohrožuje-li to jeho zdravotní stav a nejsou-li tím porušena práva ostatních pacientů.

Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má právo při komunikaci používat dorozumívací prostředky dle vlastní volby. Využívá-li pacient se smyslovým nebo tělesným postižením psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost tohoto psa v nemocnici, a to způsobem stanoveným ve Vnitřním řádu nemocnice.

Pacient má právo v přítomnosti osoby pověřené nemocnicí a za podmínek stanovených nemocnicí nahlížet do své zdravotnické dokumentace, pořizovat si výpisy či kopie.

Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů.

Pacient má právo zakázat poskytování informací o svém zdravotním stavu kterékoliv osobě. Veškerá tato pověření či zákazy může pacient kdykoliv změnit.

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy, týkající se jeho léčby, jsou považovány za důvěrné, a to i v případě počítačového zpracování.

Pacient má právo podat písemnou nebo ústní stížnost proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo při činnostech souvisejících se zdravotními službami. Zaměstnanci nemocnice jsou povinni poskytnout stěžovateli informace o možnostech podání stížnosti.