Proti rakovině pomáhají bojovat pacientům v Nemocnici AGEL Nový Jičín nejmodernější prostředky. Jen loni zde ošetřili přes 17 000 pacientů | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Proti rakovině pomáhají bojovat pacientům v Nemocnici AGEL Nový Jičín nejmodernější prostředky. Jen loni zde ošetřili přes 17 000 pacientů

3.2.2022

Na 4. února připadá Světový den boje proti rakovině, na jejíž léčbu se specializuje špičkové Komplexnké onkologické centrum v Nemocnici AGEL Nový Jičín. V něm se léčba nezastavila ani během pandemie a jen v loňském roce se zdejší odborníci starali o více než 17 500 pacientů.

Novojičínské onkologickém centrum patří mezi několik málo specializovaných pracovišť v celé České Republice a jeho působnost významně přesahuje hranice bývalého okresu i Moravskoslezského kraje. Péče o nemocné se zde nezastavila ani v časech lockdownů a největší koronavirové obsazenosti nemocnic. „Organizaci provozu pandemie koronaviru ovšem ovlivnila. V nejhorších okamžicích bylo nutné zcela zastavit chirurgickou operativu, neboť covidoví pacienti ve vážném stavu bohužel zaplnili jednotky intenzivní péče, které jinak běžně slouží pro péči o pacienty po rozsáhlých operačních zákrocích či pacienty po nehodách a podobně. Jak se situace prozatím vyvíjí, je nemocnice schopna díky operativnímu plánování postupně operační léčbu obnovovat, i když to klade poměrně vysoké nároky na plánování a personál, který si zaslouží poděkování,“ říká na úvod MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Díky vysoké specializaci, odborné erudici a špičkovému vybavení pracovišť pomáhají v Novém Jičíně zdravotníci dospělým pacientům, zejména se zhoubnými zažívacího ústrojí, plic a močové soustavy, specificky u žen pak s nádory gynekologické oblasti či s karcinomy prsu, u mužů pak se zhoubnými nádory prostaty. „Jsme ovšem nesmírně rádi, že víceméně bez ohledu na covid, se prakticky nezastavila specializovaná léčba na naší radioterapii. Zároveň můžeme pravidelně a výrazně investovat pro zvýšení kvality poskytované péče, zvýšení efektivity v boji s nemocí a snížení rizik komplikací. Příkladem za všechny může být zcela nový lineární urychlovač za 124 milionů korun, či chirurgický operační robot 4. generace Da Vinci Xi za 64 mil. Kč,“ pokračuje ředitel nemocnice.

Nemocnice AGEL Nový Jičín disponuje dokonce 2 lineárními urychlovači a tato špičková zařízení slouží ke zničení nádorových buněk pomocí vysoce přesného vysokoenergetického záření. Radioterapie se v novojičínské nemocnici využívá u pacientů se širokým spektrem diagnóz a dle potřeby bývá doplňována nebo kombinována s dalšími léčebnými postupy. „Pacienti se léčby u nás nemusí obávat. Jde vlastně o jakýsi vysokoenergetický bezkontaktní rentgen a vlastní léčba je neinvazivní a nebolestivá. Navíc naše pracoviště zajišťuje na vlastní náklady dovoz a odvoz pacientů i ze vzdálenějších oblastí, a to bez ohledu na to, zda má pacient nárok na jejich proplacení či nikoliv,“ uvádí primář oddělení radioterapie MUDr. Jaromír Richter.

Jaké další prostředky využívá tým odborníků Nemocnice AGEL Nový Jičín pro léčbu pacientů ve zdejším komplexním onkologickém centru?

Robot 4. generace Da Vinci Xi

Již několikátá verze pokročilého chirurgického robotického operačního systému se vyžívá v novojičínské nemocnici od roku 2009 a celkově zde proběhlo již více než 1700 robotických operací. Aktuální model v hodnotě 64 mil. Kč slouží speciálně vyškoleným týmům lékařů a sester pro chirurgickou léčbu nádorů zažívacího ústrojí, gynekologické a urologické oblasti.

„Robotická operativa umožňuje chirurgům operovat pacienty s daleko větší bezpečností a šetrností - menší krevní ztráta během operace, rychlejší rekonvalescence a kratší doba hospitalizace. Díky preciznímu výkonu za pomocí robotického operačního systému dochází k lepším pooperačním výsledkům než v porovnání s otevřenou nebo laparoskopickou operací. Je zde nižší riziko pooperačních komplikací, lepší funkční výsledek a vyšší kvalita onkochirurgické intervence, lepší kosmetický výsledek, což má vliv na psychiku pacienta, a další výhody,“ vysvětluje MUDr. Matej Škrovina, Ph.D. primář chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, který je zároveň proktorem pro robotickou kolorektální chirurgii a zaučuje pro tuto speciální operační metodu lékaře v tuzemsku i v zahraničí.

PET/CT vyšetření

Neboli pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou tomografi je jedno z nejmodernějších a nejpřesnějších vyšetření současné medicíny. „Tato metoda umožňuje získat komplexní obraz tkání a stanovuje přesné umístění postiženého ložiska včetně jeho nádorové aktivity prakticky během jediné návštěvy, což má výrazný vliv na komfort pacienta,“ uvádí primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Marek Velkoborský.

Chemoterapie

Chemoterapie je jeden ze způsobů protinádorové léčby využívající léků ze skupiny cytostatik, která ničí převážně nádorové buňky. „Velkou výhodou našeho zařízení je možnost spojení léčby zářením a chemoterapie, kdy dochází k vzájemnému zefektivnění účinnosti jednotlivých metod. Většina pacientů je léčena ambulantně vč. podpůrné léčby pod vedením zkušeného týmu lékařů a sester,“ říká primář oddělení radioterapie MUDr. Jaromír Richter.

Cílená (biologická) léčba

Cílenou léčbu využívají specialisté z Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín nejčastěji u zhoubných karcinomů prsu, konečníku, maligního melanomu, nádorů ledvin, vaječníku, tlustého střeva a prostaty, ale i v dalších oblastech, kde je léčba efektivní a doporučována podle aktuálně platných doporučených postupů České onkologické společnosti. „Biologická léčba v dnešní době představuje základní léčebnou modalitu v řadě onkologických diagnóz a je možné ji zjednodušeně rozdělit na imunoterapii, inhibitory specifických tyrozinkináz či protilátky proti receptorům na povrchu nádorových buněk,” pomocí nichž dochází k blokádě nádorového růstu a dělení,” vysvětluje docent MUDr. David Vrána, PhD, vedoucí Komplexního onkologického centra s tím, že v České republice se biologická léčba, odborně zvaná cílená (centrová), využívá déle než 15 let a je dnes soustředěna do 14 komplexních onkologických center.

„V případě maligního melanomu se dá říct, že u některých pacientů se jedná již o chronické onemocnění, kdežto před nástupem imunoterapie představoval generalizovaný maligní melanom naprosto beznadějnou prognózu,” připomíná docent Vrána a dodává: „V posledních několika letech naprosto zásadně cílená léčba změnila léčebný algoritmus metastazujícího plicního karcinomu. Ten představoval dlouhé roky více méně infaustní (beznadějné) onemocnění v případě, že se jednalo o generalizované onemocnění nemožné léčit radikálně, tedy chirurgicky nebo radioterapií.”

Nanoknife a brachyterapie

Efektivní léčbu zhoubných nádorů pomocí revolučního přístroje Nanoknife (metoda ireverzibilní elektroporace) lze využít pro vhodné pacienty s lokální recidivou karcinomu prostaty po ozáření, u kterých přináší vysoce pozitivní výsledky. Jedinečnost přístroje Nanoknife spočívá v tom, že efektivně odstraňuje cílové měkké tkáně, aniž by poškodil okolní struktury. „Díky šetrnosti k nebuněčným strukturám cév, nervů i močové trubice má tato metoda minimální nežádoucí účinky,“ shrnuje MUDr. Rostislav Kotásek, lékař radioterapie Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Brachyterapie je léčba zářením na krátkou vzdálenost. Prakticky se tedy zdroj záření umísťuje (vkládá) do těsné blízkosti nádoru nebo nádorového lůžka po operaci. Hlavním smyslem této léčby je možnost zvýšení dávky v nádoru bez většího ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Díky novým zdrojům záření s vysokou aktivitou a novým přístrojům je možné dostatečnou dávku záření podat velmi rychle. Často je možné léčbu provést ambulantně a ihned po ní může jít pacient domů. V případě složitějších aplikací se léčba provádí v celkové anestézii (znecitlivění). „V posledních letech se stále více používá brachyterapie v léčbě nádorů prostaty. Tyto nádory potřebují vysokou dávku záření, kterou je možné dodat právě kombinací zevní radioterapie a brachyterapie,“ doplňuje MUDr. Kotásek.

Paliativní péče

Paliativní péče se pohybuje na zdravotně sociálním pomezí, kdy vedle péče zdravotní je lidem s nevyléčitelným prognosticky nepříznivýmonemocněním poskytována také nezbytná péče sociální, psychologická i duchovní.

Paliativní péče nemá za svůj hlavní cíl uzdravit pacienta, spíše hledá možnosti, jak pomoci ve velmi složité životní situaci. Klade důraz na důstojnost nemocného a zároveň je jejím cílem zachování kvality závěrečné fáze lidského života. „Tým profesionálů je připraven zvládat všechny příznaky, které tuto fázi provázejí. Nabízejí tak variantu, kdy se nemocný člověk může spolehnout, že nebude trpět velkými bolestmi a jinými symptomy jako jsou nevolnosti, dušnost a jiné, nebude opuštěný a lidé kolem něj se budou snažit vyjít vstříc všem jeho přáním. Nablízku může mít své přátele i rodinu, kteří s ním mohou být 24 hodin denně,“ vysvětlil MUDr. Petr Beneš, Ph.D., lékař paliativní ambulance.

Zdravotníci novojičínské nemocnice se shodují, že podobné akce jako Světový den boje proti rakovině mají velký smysl. Mohou totiž připomenout lidem, že rakovina je onemocnění, které se nevyhýbá

téměř nikomu, avšak díky moderní a dostupné péči, ji lze ve většině případů léčit, či pacientům s tímto onemocněním alespoň prodloužit a zkvalitnit život. Jednohlasně také doporučují především nepodceňovat a nepřehlížet obtíže a včas vyhledat lékaře.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: