Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Oddělení centrální sterilizace

Centrální sterilizace je umístěna v účelově vybudované budově soustřeďující komplex operačních sálů, centrální sterilizace a společných vyšetřovacích jednotek, ve zvýšeném přízemí budovy. Provoz na centrální sterilizaci byl zahájen v roce 1987.


Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které poskytuje služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro 13 operačních sálů, 42 klinických pracovišť nemocnice a asi 60 externích zákazníků.

Svými úkoly a specifickým zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování zdravotní péče.

Centrální sterilizace je špičkové specializované pracoviště s vysokými nároky na asepsi se specifickými organizačními, provozními a hygienicko-epidemiologickými postupy.

Předmětem činnosti centrální sterilizace je předsterilizační příprava, kompletace, balení a sterilizace zdravotnického materiálu.

Provoz centrální sterilizace je členěn do 3 zón:

 • zóna septická - příjem a mytí
 • zóna mezoseptická - balení a setování nástrojů a pomůcek
 • zóna aseptická  - třídění, uložení a výdej po sterilizaci

Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou:

 • dezinfekční a mycí automaty
 • parní sterilizátory s vlastním vyvíječem páry
 • ultrazvuková čistička nástrojů
 • svářečky sterilizačních obalů
 • tlakové vodní a vzduchové pistole

Spektrum poskytovaných služeb

 • Předsterilizační příprava v mycích automatech s termickou dezinfekcí při teplotě 93 °C
 • Ultrazvukové čištění zdravotnických prostředků
 • Kompletování operačního instrumentária do souprav
 • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů (jednorázových nebo opakovaně použitelných)
 • Sterilizace vlhkým teplem (parní), při teplotě 134 °C po dobu 7 minut - textil, kovové nástroje
 • Sterilizace vlhkým teplem (parní), při teplotě 121 °C po dobu 20 minut - guma, plast, sklo
 • Sterilizace nízkoteplotní (plazmová), při teplotě 50 °C - pomůcky a nástroje dle doporučení výrobce zdravotnického prostředku

V roce 2014 bylo na oddělení vysterilizováno 175 000 jednotlivých balení a kontejnerů

Všechny dezinfekční a sterilizační procesy jsou validovány dle požadavků norem ČSN EN ISO 15883 (mycí automaty), ČSN EN ISO 17665 (sterilizace vlhkým teplem) a ČSN EN ISO 14937 (plazmová sterilizace) a v pravidelných ročních intervalech probíhá jejich revalidace.

Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry.

Průběh jednotlivých cyklů je kontrolován elektronickým systémem a zaznamenáván mechanickým zapisovačem.

Součástí sterilizace je vždy písemný záznam o průběhu sterilizačního procesu.

Sterilizační proces je velmi přísně monitorován chemickými a biologickými indikátory.

Pomocí chemických indikátorů je kontrolován každý sterilizační cyklus.

Kontrola správné funkce sterilizátorů pomocí bioindikátorů se provádí pravidelně jednou měsíčně. Vyhodnocení těchto testů je prováděno Zdravotním ústavem v Ostravě.

Na pracovišti je instalována softwarová aplikace Miele DP 3,5 CZ. Tento informační systém zajišťuje dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, jejich archivaci a monitoring přístrojů servisními firmami, což umožňuje pružné reagování na případné poruchy.

Pracoviště je pod kontinuální kontrolou Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Kvalita práce oddělení je pravidelně sledována systémem interních a externích kontrol.

Naše pracoviště se každoročně úspěšně zúčastňuje programu externího hodnocení kvality (EHK) s vyhodnocením testů Státním zdravotním ústavem v Praze.

Důkladná předsterilizační příprava a následná správná sterilizace se významně podílejí na prevenci nozokomiálních nákaz, bezpečí pacientů i personálu a zachovávají funkčnost a ekonomickou hodnotu nástrojů a pomůcek. K tomu všemu přispívá vybavení našeho pracoviště moderními přístroji a neustálé vzdělávání personálu centrální sterilizace.


Nabídka služeb centrální sterilizace Nemocnice Nový Jičín, a.s.

pro privátní lékaře, kosmetické salóny, pedikúry, manikúry nabízíme předsterilizační přípravu, balení a sterilizaci zdravotnických prostředků, vše v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.

Oddělení centrální sterilizace vydává žadatelům pouze sterilní materiál. Za deklarovanou sterilitu materiálu ručí až do jeho použití, při splnění těchto podmínek:

 • sterilizační obal není porušen
 • je dodržena doba exspirace
 • materiál je správně uložen v bezprašném, suchém prostředí
 • materiál nebyl při nesprávném otevírání obalu kontaminován

Práva a povinnosti zákazníka centrální sterilizace

 • Sjednat objednávku služeb s naší nemocnicí (kontaktní osoba: vedoucí sestra centrální sterilizace)
 • Seznámit se s ceníkem služeb centrální sterilizace
 • Poslat seznam zdravotnických prostředků, které bude chtít sterilizovat
 • Pořídit transportní box dostatečně veliký (zabalený materiál zvětší svůj objem), prachotěsný, dobře omyvatelný a řádně jej označit adresou odesílatele
 • Doručit a vyzvednout zdravotnické prostředky na vlastní náklady dohodnutým způsobem
  (doručit nejlépe v dopoledních hodinách ve všední dny, osobně, řidič sanitky, podatelna nemocnice)
 • Dodat zdravotnické prostředky určené ke sterilizaci vydezinfikované, umyté, čisté a suché
 • Doložit návod výrobce v českém jazyce s uvedením způsobu sterilizace zdravotnické pomůcky, vyjma běžných nástrojů (peán, nůžky apod.)
 • Přiložit ke každé zásilce materiálu řádně vyplněnou žádanku v PVC složce
 • Žádanka musí obsahovat jméno zákazníka (firmy), datum, razítko firmy, podpis zákazníka, způsob vyzvednutí, přesný soupis nástrojů, požadovaný způsob sterilizace, požadavek na jednoduchý anebo dvojitý obal
 • Pokud zákazník požaduje sterilizaci setů, musí být dodán název setu a přesný soupis nástrojů v setu obsažených včetně jejich počtu
 • Za zvolený způsob sterilizace odpovídá objednatel
 • Materiál po sterilizaci je vydáván následující den po doručení

Exspirace vysterilizovaných zdravotnických prostředků dle vyhlášky č. 306/2012 Sb.:

Jednoduchý obal:

 • 6 dní - volně uložený
 • 12 týdnů - při chráněném uložení (uzavřená skříň, skladovací obal)

Dvojitý obal:

 • 12 týdnů - volně uložený
 • 6 měsíců - při chráněném uložení

Upozornění:

NEPROVÁDÍME RESTERILIZACI JEDNORÁZOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ


Pracovní doba centrální sterilizace:

Po – Pá: 6.30 - 20.00 hod.
So+Ne : 7.00 - 15.00 hod. -  pohotovost pro operační sály